Statut PZS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Polski Związek Saunowy, zwany w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Związkiem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.
 • 2
 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Ruda Śląska.
 • 3
 1. Związek może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 • 4
 1. Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej ogółu swoich członków.
 • 5
 1. Związek ma prawo tworzenia wewnętrznych ogniw organizacyjnych.
 2. Zasady powoływania wewnętrznych ogniw organizacyjnych określi Walne Zebranie Członków.
 • 6
 1. Wyklucza się w Związku działalność o charakterze politycznym lub religijnym.\

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 • 7
 1. Celem Związku jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa zasad kąpieli saunowej jako ważnej idei służącej zdrowiu i rekreacji ludzi, popieranie zakładania i prowadzenia wysokiej jakości urządzeń kąpielowych, w szczególności saun i łaźni parowych.
 • 8
 1. Swoje cele Związek realizuje poprzez:

1)       reprezentowanie Związku wobec wszelkich władz i organizacji,

2)       stosowanie odpowiednich środków do pouczania i informowania społeczeństwa na temat istoty i znaczenia kąpieli saunowej,

3)       stosowanie odpowiednich środków reklamowych celem upowszechniania wzorca regularnego korzystania z kąpieli saunowych,

4)       popieranie naukowych badań związanych z kąpielą saunową,

5)       promowanie działań zmierzających do kontroli funkcjonowania w miejscach użyteczności publicznej urządzeń saunowych,

6)       popieranie działań zmierzających do montażu profesjonalnego sprzętu saunowego w miejscach użyteczności publicznej i u prywatnych użytkowników,

7)       troska o możliwość kształcenia fachowego personelu i kontrola nad samym procesem dydaktycznym,

8)       wydawanie certyfikatów osobom spełniającym warunki na zasadach określonych przez Zarząd Główny, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,

9)       wydawanie informatora dotyczącego idei kąpieli saunowej, będącego jednocześnie pismem reklamowym i popierającym ten ruch,

10)   przeprowadzanie i popieranie wszelkich pozostałych inicjatyw, które służyć mogą spełnianiu celów Związku.

 

Rozdział III

Zasady członkostwa

 • 9
 1. Członkowie Związku dzielą się na:

1)       zwyczajnych,

2)       wspierających,

3)       honorowych.

 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, jeśli jego stałym miejscem zamieszkania jest terytorium Polski, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw publicznych, a urzeczywistnienie celów Związku łączy ze swymi zainteresowaniami lub interesami zawodowymi.
 2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków jest złożenie właściwemu Zarządowi pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd Główny. Właściwy Zarząd może odmówić zaliczenia w poczet członków w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania deklaracji bez podania przyczyn. O odmowie lub przyjęciu Zarząd zawiadamia listem poleconym.
 3. Osobie, której odmówiono zaliczenia w poczet członków Związku, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały.
 • 11
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Związku zadeklaruje stałe świadczenia.
 2. Postanowienie § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 • 12
 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Związku.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub uchwały Zarządu Głównego.
 3. Wnioski w sprawie nadania godności członka honorowego mogą również przedstawiać władze oddziałów terenowych Związku.
 • 13
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)       wybierać i być wybierani do władz Związku,

2)       zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku,

3)       korzystać z pomocy Związku w zakresie doradztwa dotyczącego problemów medycznych, technicznych i eksploatacyjnych kąpieli saunowej, udzielanej przez zarządy Związku,

4)       nosić odznakę Związku,

5)       wpisu do następnego wydania książki adresowej, wydawanej dla celów reklamowych ruchu saunowego,

6)       powoływać się w swojej działalności na fakt przynależności do Związku.

 1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza wymienionym w ust. 1 pkt 1).
 2. Członek honorowy Związku posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza wymienionym w ust. 1 pkt 1), a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
 • 14
 1. Członkowie są zobowiązani:

1)       przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

2)       aktywnie uczestniczyć w działalności Związku,

3)       regularnie opłacać składki członkowskie.

 • 15
 1. Utrata członkostwa następuje w razie:

1)       dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2)       wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu nieprzestrzegania uregulowań zawartych w niniejszym statucie, uchwał władz Związku lub zalegania przez okres 1 roku z płatnością składki mimo pisemnego upomnienia,

3)       śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej,

4)       w przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu przez Zarząd Główny, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

 

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna Związku

 • 16
 1. Organami naczelnymi Związku są:

1)       Walne Zebranie Członków,

2)       Zarząd Główny,

3)       Główna Komisja Rewizyjna.

 • 17
 1. Zarząd Główny może powołać Radę Naukową jako organ opiniodawczo-doradczy.
 • 18
 1. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

1)       Oddziały regionalne,

2)       Koła.

 1. O utworzeniu lub likwidacji Oddziału Regionalnego decyduje Zarząd Główny.
 2. O utworzeniu lub likwidacji Koła decyduje Zarząd Regionalny.
 • 19
 1. Organami Oddziału Regionalnego Związku są:

1)       Regionalny Zjazd Członków, a powyżej 200 członków w regionie – Regionalny Zjazd Delegatów,

2)       Zarząd Regionalny,

3)       Regionalna Komisja Rewizyjna.

 • 20
 1. Organami Koła Związku są:

1)       Ogólne Zebranie Członków Koła,

2)       Zarząd Koła, jaki zostanie powołany,

3)       Komisja Rewizyjna Koła.

 1. Komisje rewizyjne kół mogą być powoływane w kołach, które liczą ponad 30 członków. W kołach, w których nie powołuje się komisji rewizyjnych kontrolę działalności sprawuje bezpośrednio regionalna komisja rewizyjna.
 • 21
 1. Władze Związku działają kolegialnie. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 2. Uchwały władz wyższych wiążą władze niższe.
 3. Uchwały sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu są nieważne i nie mają mocy prawnej.
 4. Zarządy i Komisje Rewizyjne mają prawo powoływania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w toku kadencji. Liczba nowych członków tych władz nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Wybory wszystkich władz odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.
 6. Krajowe władze Związku wybierane są spośród członków Związku, podczas Walnego Zebrania Członków.
 • 22
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Związku trwa 4 lata; są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

 

Rozdział V

Organy naczelne Związku

 1. Walne Zebranie Członków
 • 23
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.
 • 24
 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)       członkowie zwyczajni,

2)       delegaci wybrani na Regionalnych Zjazdach Członków,

3)       z głosem doradczym – członkowie władz krajowych, jeśli nie są delegatami oraz członkowie Rady Naukowej, członkowie honorowi i osoby zaproszone.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę delegatów obecnych.
 • 25
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny co 4 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny zawiadamia osoby, o których mowa w § 24 ust. 2 co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.
 • 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny:

1)       na podstawie własnej uchwały,

2)       na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów regionalnych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 2. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział osoby, o których mowa w § 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • 27
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)       uchwalenie programu i głównych kierunków działania Związku,

2)       rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)       ocena działalności Związku i jego władz naczelnych oraz podjęcie uchwał w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium,

4)       zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5)       wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6)       nadawanie godności członka honorowego Związku,

7)       podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu oraz uchylanie uchwał Zarządu Głównego, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,

8)       uchylanie uchwał zarządów regionalnych, zawieszonych przez Zarząd Główny,

9)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

10)   podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku,

11)   ustalanie zasad i trybu wyboru władz, wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów i zjazdy regionalne,

12)   ustalanie sposobów uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

 1. Zarząd Główny
 • 28
 1. Zarząd Główny składa się z:

1)       przynajmniej 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków,

2)       przewodniczących zarządów regionalnych.

 1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie 3-7 członków Prezydium w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.
 • 29
 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Związku w okresie między Zjazdami zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i odpowiada przed nim za swą pracę.
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)       uchwalanie planów działalności i budżetów Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

3)       reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,

4)       ustalenie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania zarządów regionalnych, a także ich powoływania i rozwiązywania,

5)       udzielanie pomocy zarządom regionalnym w ich pracy oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,

6)       rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów regionalnych,

7)       uchwalanie regulaminu Prezydium Zarządu Głównego,

8)       uchwalanie regulaminów i wytycznych dla władz Związku,

9)       powoływanie i rozwiązywanie Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Związku,

10)   ustanawianie odznak,

11)   zgłaszanie wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Związku,

12)   ustalanie wysokości i terminów wpłat składek członkowskich,

13)   zarządzanie funduszami i majątkiem Związku,

14)   rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego oraz uchylanie jego uchwał, jeśli są niezgodne z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

15)   zawieszanie uchwał zjazdów regionalnych oraz uchylanie uchwał zarządów regionalnych, jeśli są niezgodne z uchwałami władz Związku,

16)   zawieszanie w czynnościach zarządów regionalnych lub poszczególnych członków tych zarządów, jeśli ich działalność jest niezgodna z uchwałami Zarządu Głównego; w razie zawieszenia zarządu regionalnego, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni funkcję zarządu regionalnego, do czasu wyboru nowego zarządu przez zjazd regionalny,

17)   podejmowanie uchwały w sprawie wykluczenia członka ze Związku,

18)   informowanie społeczeństwa o działalności Związku,

19)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

20)   podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,

21)   interpretacja przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz innych uchwał władz Związku.

 • 30
 1. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje uchwały w imieniu Zarządu Głównego w okresach pomiędzy jego posiedzeniami.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna
 • 31
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 • 32
 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)       kontrola co najmniej raz na kwartał działalności Związku, a w szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2)       składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3)       składanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonej kontroli,

4)       nadzorowanie działalności regionalnych komisji rewizyjnych,

5)       uchwalanie regulaminu swego działania.

 • 33
 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Związku.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
 3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.

 

 1. Rada Naukowa
 • 34
 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Głównego w sprawach związanych z działalnością Związku.
 2. Rada Naukowa wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie rady naukowej mogą brać udział w posiedzeniach zarządów.

 

Rozdział VI

Organy oddziałów regionalnych

 1. Zjazd Regionalny
 • 35
 1. Zjazd Regionalny jest najwyższą władzą Związku na terenie danego regionu.
 • 36
 1. Zjazd regionalny zwoływany jest jako zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. W zjeździe regionalnym biorą udział:

1)       z głosem decydującym członkowie lub delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych kół, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.

2)       z głosem doradczym członkowie władz regionalnych i krajowych, jeśli nie są delegatami oraz członkowie Rady Naukowej, członkowie honorowi i osoby zaproszone.

 1. § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 • 37
 1. Zwyczajny zjazd regionalny zwoływany jest przez zarząd regionalny co 4 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu regionalnego zarząd regionalny zawiadamia osoby, o których mowa w § 36 ust. 2, co najmniej na miesiąc przed terminem zjazdu.
 3. Zjazd regionalny obraduje na podstawie porządku obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Regionalny.
 4. Zjazd sprawozdawczy zwoływany jest przez zarząd regionalny, co najmniej raz na dwa lata.
 • 38
 1. Nadzwyczajny zjazd regionalny zwoływany jest przez zarząd regionalny:

1)       na podstawie własnej uchwały,

2)       na wniosek Zarządu Głównego lub regionalnej komisji rewizyjnej,

3)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów kół.

 1. Nadzwyczajny zjazd regionalny zwoływany jest przez zarząd regionalny w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajny zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. W Nadzwyczajnym Zjeździe Regionalnym udział biorą członkowie lub delegaci z kół. Postanowienia § 37 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • 39
 1. Do kompetencji Zjazdu Regionalnego należy:

1)       uchwalanie głównych kierunków działalności Związku na terenie regionu,

2)       rozpatrywanie sprawozdań zarządu regionalnego i regionalnej komisji rewizyjnej,

3)       ocena działalności Związku na terenie regionu i władz regionalnych oraz podjęcie uchwał w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku regionalnej komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

4)       wybór członków zarządu regionalnego i regionalnej komisji rewizyjnej,

5)       wybór delegatów na Walne Zebranie Członków,

6)       podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu.

 1. Do kompetencji ogólnych zebrań sprawozdawczych należą sprawy wymienione w ust 1 pkt 1), 2), 3) i 6).

 

 1. Zarząd Regionalny
 • 40
 1. Zarząd Regionu składa się z 4-9 członków wybranych na Zjeździe Regionalnym oraz przewodniczących Kół.
 2. Przewodniczącego Zarządu Regionalnego wybierają delegaci na Zjazd Regionalny w wyborach bezpośrednich. Przewodniczący wchodzi w skład Prezydium.
 3. Zarząd Regionalny wybiera spośród siebie 4 członków Prezydium w tym: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu Regionalnego zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej raz na 3 miesiące.
 • 41
 1. Zarząd regionalny kieruje działalnością Związku na terenie regionu w okresie między zjazdami zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz naczelnych, jak również uchwałami zjazdu regionalnego oraz odpowiada za swą pracę przed zjazdem regionalnym i Zarządem Głównym.
 2. Do kompetencji zarządu regionalnego należy:

1)       reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu na terenie regionu,

2)       wykonywanie uchwał władz naczelnych i zjazdu regionalnego,

3)       uchwalanie planów działalności i projektu budżetu na podstawie wytycznych Zarządu Głównego, jak również zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4)       udzielanie pomocy zarządom kół w ich pracy oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,

5)       rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów kół,

6)       uchwalanie regulaminu pracy prezydium zarządu regionalnego,

7)       przedstawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego Związku,

8)       zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,

9)       rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań prezydium zarządu,

10)   uchylanie uchwał ogólnych zebrań członków kół i zarządów kół, jeśli są one niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych i regionalnych Związku,

11)   zawieszanie w czynnościach zarządów kół lub poszczególnych członków tych zarządów, jeśli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Związku; w razie zawieszenia zarządu koła, zarząd regionalny powołuje tymczasowy zarząd, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu,

12)   informowanie społeczeństwa o działalności Związku,

13)   składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu oraz na zjeździe regionalnym.

 • 42
 1. Prezydium Zarządu Regionalnego wykonuje uchwały Zarządu Regionalnego w okresie pomiędzy jego posiedzeniami, w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny.

 

 1. Regionalna komisja rewizyjna
 • 43
 1. Regionalna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału regionalnego Związku.
 2. Regionalna komisja rewizyjna składa się z 3-7 członków.
 3. Regionalna komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 • 44
 1. Do kompetencji regionalnej komisji rewizyjnej należy:

1)       kontrola co najmniej raz na kwartał całokształtu działalności zarządu regionalnego, a w szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2)       składanie sprawozdań na zjeździe regionalnym wraz z oceną działalności oddziału Związku oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

3)       składanie zarządowi regionalnemu corocznych uwag o wykonaniu budżetu i o przeprowadzonej kontroli,

4)       nadzorowanie komisji rewizyjnych kół.

 • 45
 1. Członkowie regionalnej komisji rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Związku.
 2. Członkowie regionalnych komisji rewizyjnych uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu regionalnego i jego prezydium.
 3. Posiedzenia regionalnej komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.

 

Rozdział VII

Koła Związku

 • 46
 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są koła. Do zorganizowania koła wymagana jest liczba 5 członków zwyczajnych.
 2. Założenie koła następuje na podstawie wniosku komitetu organizacyjnego, zatwierdzonego przez zarząd regionalny.
 3. Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami statutu, swą działalnością zapewniają realizowanie celów Związku.

Ogólne zebranie członków koła

 • 47
 1. Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie członków.
 2. Ogólne zebrania członków koła odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.
 3. Ogólne zebrania członków koła mogą być również zwoływane na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Regionalnego, komisji rewizyjnej koła na wniosek 1/3 liczby członków koła.
 4. Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co 4 lata, w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed Walnym Zebraniem Członków Związku.
 5. O terminie i porządku obrad zebrania, o którym mowa w ust. 3 i 4, zarząd koła zawiadamia członków koła, władze oddziału wojewódzkiego osoby zaproszone na 7 dni przed datą zebrania.
 6. Członkowie władz naczelnych i władz oddziałów wojewódzkich, jeśli nie są członkami koła, biorą udział w zebraniach z głosem doradczym.
 • 48
 1. Do kompetencji ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy:

1)       uchwalanie planów działania, przedstawionych przez zarząd koła,

2)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu koła,

3)       ocena działalności koła i jego władz, podejmowanie uchwał w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,

4)       wybór członków zarządu koła, jeżeli jest powoływany,

5)       wybór delegatów na zjazd regionalny, według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym poprzedzającym zjazd regionalny,

6)       podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady.

 1. Do kompetencji ogólnych zebrań sprawozdawczych należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 6)

Zarząd koła

 • 49
 1. Zarząd koła składa się z 3-7 członków.
 2. Zarząd koła wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez przewodniczącego.
 • 50
 1. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła w okresie między ogólnymi zebraniami członków koła, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz Związku oraz odpowiada przed nimi za swą pracę.
 2. Do kompetencji zarządu koła należy:

1)       wykonywanie uchwał władz Związku,

2)       reprezentowanie członków koła i działanie w ich imieniu,

3)       uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu koła,

4)       zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,

5)       realizowanie zadań statutowych Związku,

6)       prowadzenie dokumentacji z przebiegu pracy koła i jego zarządu oraz ewidencji składek członkowskich,

7)       rozpatrywanie spraw naruszenia przez członków koła postanowień statutu oraz przedstawianie wniosków ogólnemu zebraniu członków koła,

8)       składanie sprawozdań ze swej działalności na ogólnych zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych oraz zarządowi regionalnemu,

9)       zwoływanie ogólnych zebrań członków koła.

Komisja rewizyjna koła

 • 51
 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3-5 członków.
 2. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 • 52
 1. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:

1)       kontrolowanie całokształtu działalności koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i regularności opłacania składek,

2)       składanie sprawozdania na ogólnym zebraniu członków koła, wraz z oceną działalności zarządu oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

3)       składanie zarządowi koła okresowych sprawozdań z wykonania budżetu i o wynikach przeprowadzonej kontroli,

4)       uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła,

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej koła odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej koła nie mogą być członkami innych władz Związku.

 

Rozdział VIII

Majątek i fundusze Związku

 • 53
 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku, w szczególności nabywania i zbywania nieruchomości, ruchomości lub praw majątkowych, upoważniony jest Zarząd Główny na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 3. Zarządy regionalne mogą zaciągać zobowiązania na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.
 • 54
 1. Na fundusz Związku składają się:

1)       wpływy ze składek członkowskich,

2)       wpływy z działalności statutowej,

3)       darowizny, dotacje i zapisy,

4)       dochody z majątku Związku,

5)       wpływy ze zbiórek publicznych.

 • 55
 1. Fundusze Związku przeznacza się na działalność statutową.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu Głównego, zarządów regionalnych i zarządów kół stanowią budżety uchwalone przez odpowiednie zarządy.
 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Związku, w tym rozliczeń pomiędzy Zarządem Głównym a władzami oddziałów terenowych, ustala Zarząd Główny.
 4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 • 56
 1. Do ważności oświadczeń w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Zarządy regionalne i zarządy kół mogą składać oświadczenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

 

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

 • 57
 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Związku i powoła komisję likwidacyjną.